Rada Rodzicˇw
Redaktor: Administrator   
10.09.2015.

Image
Rada Rodzic
ów jest rodzajem organu szkolnego,
kt
óry reprezentowany jest
przez rodzic
ów uczniów naszej szkoy.
Rada
jest powo
ywana do wspó│pracy ze szko│▒
w zakresie wszystkich spraw zwi
zanych
z jej statutowymi zadaniami,
dotycz
cymi ksztacenia oraz funkcjonowania.
Rada Rodzic
ów moe wystŕpowaŠ
z r
ó┐nymi wnioskami oraz opiniami
do Dyrektora i Rady Pedagogicznej
.
Mo
e te gromadziŠ ró┐ne fundusze z ró┐nych róde
w celu wspierania dzia
alnoÂci szkoy.

_____________________________________________________________________

SKúAD RADY RODZICÓW
PRZY
PUBLICZNYM GIMNAZJUM W CZARNKOWIE
W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

- do pobrania

______________________________________________________________________

 

 WYDRUKUJ PRZELEW BANKOWY - do pobrania